Over BCJZ.nl

Doel van deze website

De opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken, ​als initiatief van Medling academy, is ontstaan vanuit de volgende motivatie.

​Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat ieder kind het verdient om zijn mening te uiten en om gehoord te worden over die zaken die hem aangaan. Dit Verdrag wint in Nederland steeds meer aan terrein. Daarnaast verdienen kinderen bescherming voor de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. Dit is zeker belangrijk wanneer zich juridische procedures voordoen waarmee belangen van kinderen gemoeid zijn. In het Nederlandse rechtsstelsel geldt dat in beginsel minderjarigen door hun ouders / hun wettelijke vertegenwoordigers worden vertegenwoordigd. Maar wat nu als de belangen van een kind strijdig zijn met die van de ouders / wettelijke vertegenwoordigers? In deze gevallen kan de rechter een bijzondere curator benoemen om een kind te vertegenwoordigen in de rechtbank.

De bijzondere curator heeft de uiterst belangrijke taak om de “stem” van kinderen te vertalen zodat de rechter deze mee laat wegen om tot een weloverwogen besluit te komen.
In principe kan momenteel nog iedereen worden voorgedragen als bijzondere curator. Dit is zorgelijk te noemen omdat er met een kwetsbare doelgroep, ​namelijk minderjarigen,​ gewerkt wordt én men zich in het juridisch speelveld begeeft wat maakt dat kwaliteit zeer essentieel is. Er zijn echter nog geen duidelijke, eenduidige kwaliteitseisen aan het werk van en de professionele persoon van de bijzondere curator. Juist omdat de bijzondere curator zo'n belangrijke taak vervult, zijn wij van mening dat de landelijke kwaliteit en uniformiteit van en in de werkzaamheden van de bijzondere curator moet worden verhoogd. Met deze opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken menen wij hierin een waardevolle bijdrage te leveren door datgene aan te bieden wat verwacht mag worden van deze bijzondere rechtsfiguur die handelt in het belang van kinderen.