Mr. drs. C.J.M. (Stijn) Stubenrouch

R E G I O : ROTTERDAM

Als advocaat, mediator en bijzondere curator in jeugdzaken houd ik mij al ruim 30 jaar bezig met diverse vormen van conflicthantering – en oplossing.

Mr. drs. C.J.M. (Stijn) Stubenrouch

Het zijn verschillende disciplines, alle met hun eigen invalshoek, maar met veel raakvlakken, welke aanvullend en bruikbaar zijn voor iedere vorm van conflicthantering.

De voor de advocatuur benodigde competenties – analytisch vermogen en juridische kennis van, in dit verband, het rechtsgebied personen- en familierecht – zijn goed inzetbaar en bruikbaar voor mediation en het uitoefenen van het bijzondere curatorschap.

Want waar liggen de problemen en zijn de geboden oplossingen ook (juridisch) haalbaar en uitvoerbaar?
De voor mediation benodigde methoden (attitude) en gesprekstechnieken zijn weer goed bruikbaar voor het optreden als advocaat en voor het bijzondere curatorschap. Het bezitten van, voor het bijzondere curatorschap benodigde, empathisch vermogen – te weten het zich kunnen verplaatsen in het minderjarige kind – is een competentie die op haar beurt ook zeer nuttig is voor het optreden als advocaat of mediator.

 

Deze wisselwerking vanuit de raakvlakken en het zich versterken van de benodigde competenties maakt het werken als advocaat / mediator / bijzondere curator in jeugdzaken en het zijn van conflictbemiddelaar compleet. Het blijft dit werk boeiend houden, met een goede balans tussen objectiviteit en subjectiviteit.

Vanuit de persoonlijke kant houden deze drie disciplines mij scherp maar ook menselijk. Zij tonen mij steeds dat – juridische – zaken niet alleen een zakelijke kant hebben maar zeker ook een persoonlijk. Onbevangenheid in zaken, gecombineerd met diepe inhoudelijke juridische kennis geven mij de mogelijkheid elke nieuwe zaak, als advocaat, mediator of bijzondere curator uit te kunnen voeren met een goed oog voor de factor ‘mens’.