Klachten tegen bijzondere curator

Het komt voor dat betrokkenen in een echtscheidingsprocedure vraagtekens plaatsen bij het werk van de bijzondere curator. Dat kan natuurlijk. Zeker in dit soort gevoelige zaken ligt onenigheid op de loer.

Heeft u een klacht over het functioneren van een Bijzondere Curator in Jeugdzaken?

In de lopende procedure via de Rechtbank geldt dat noch de wet noch de diverse Procesreglementen Familie- en Jeugdzaken een klachtenregeling bevatten voor dit soort klachten. Bij gebrek aan een dergelijke regeling,  kan de rechtbank van oordeel zijn dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de klacht en deze inhoudelijk te toetsen. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak.

Los van de procesgang kunt u uw klacht deponeren bij de beroepsorganisatie waarbij de bijzondere curator is aangesloten:

Indien uit deze klachtenbehandeling blijkt - naar het oordeel van Logavak -  dat er ernstige bezwaren zijn tegen het functioneren van de betreffende Bijzondere Curator, dan zal de registratie en vermelding daarvan op de website BCJZ.nl eindigen.

Kijkt u eerst op deze pagina om te zien of de curator hier geregistreerd staat.