Klacht tegen bijzondere curator weliswaar ongegrond verklaard...

Het werken als Bijzondere Curator betekent werken met strijdende partijen met de stem van kind als prioriteit. In gesprekken met één van beide ouders past terughoudendheid. In een recente zaak werd door de vader een klacht tegen een bijzondere curator ingediend vanwege partijdigheid.

De vader stelde dat de bijzondere curator tijdens de gesprekken op 12 december 2017 en 9 januari 2018 bij de bijzondere curator thuis uitgebreide en zeer persoonlijke informatie heeft gegeven over zijn privéleven. Het ging onder meer over seksueel misbruik van de bijzondere curator en zijn broer als jonge kinderen door de katholieke kerk. Verder heeft de bijzondere curator de situatie van de moeder vergeleken met dat van joodse moeders die in de Tweede Wereldoorlog hun baby’s opofferden om hen de gang naar het concentratiekamp te besparen, waarbij de suggestie is gewekt dat de vader vergelijkbaar is met een nazi en de moeder het slachtoffer is geweest van het naziregime. Bovendien heeft de bijzondere curator tijdens het gesprek van 9 januari 2018 opgetreden als adviseur van de moeder, zoals het adviseren over partneralimentatie, aldus de vader. De vader is van mening dat het gedrag van de bijzondere curator ongepast en onprofessioneel is.

 

De rechter oordeelde hierover:

 

Noch de wet noch de diverse Procesreglementen Familie- en Jeugdzaken bevatten een klachtenregeling bevatten voor dit soort klachten. Bij gebrek aan een dergelijke regeling, is de rechtbank van oordeel dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de klacht en deze inhoudelijk te toetsen.

Bij de beoordeling van de klacht worden het “Werkproces benoeming bijzondere curator o.g.v. art. 1:250 BW” en de “Leidraad werkwijze en verslag bijzondere curatoren ex artikel 1:250 BW” betrokken. In het rapport moet op inzichtelijke en consistente wijze worden uiteengezet op welke feiten, omstandigheden en bevindingen de conclusies van de bijzondere curator zijn gebaseerd. Deze feiten, omstandigheden en bevindingen moeten de getrokken conclusies kunnen rechtvaardigen.

De rechtbank verklaart de klacht ongegrond.

 

Met het advies van de bijzondere curator is de rechtbank onvoldoende geïnformeerd om te komen tot een beslissing. De Raad voor de Kinderbescherming wordt verzocht te rapporteren en adviseren omtrent de (on)mogelijkheden voor contactherstel tussen het kind en de moeder.

 

Lees hier de hele uitspraak.