Kamervragen over bijzondere curator

Kamerlid Van der Staay heeft op 3 september vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en justitie over de beroepsorganisatie kindbehartiger. Daarin wordt de staatssecretaris ook gevraagd of er rond de registratie van bijzondere curatoren overleg is met Medling/Medling.academy. Dat is goed nieuws, omdat er nu stappen gemaakt kunnen gaan worden om de functie verder te professionaliseren, door opleiding en registratie in te voeren.

De integrale tekst van de kamerbrief:

2015Z15648

 

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en justitie over de Beroepsorganisatie kindbehartiger (ingezonden 3 september 2015)

 

1

Bent u bekend met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en het profiel van de kindbehartiger? 1)
 

2

Kunt u aangeven hoe het profiel van de kindbehartiger zich volgens u verhoudt tot de positie die de bijzonder curator kan innemen en de proeftuin van de rechtbank Zeeland/West-Brabant waarin gedragsdeskundigen als bijzonder curator worden ingezet?
 

3

Op welke wijze voorziet u op landelijk niveau in een eenduidig, openbaar en helder omschreven profiel van de bijzonder curator? Vindt u het wenselijk dat aanvragen om geregistreerd te worden als bijzonder curator worden afgewezen door rechtbanken zonder dat de overwegingen en criteria kenbaar zijn?
 

4

Kunt u toelichten welke criteria momenteel gehanteerd worden om personen tot bijzonder curator te benoemen? Welke instantie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze criteria?
 

5

Zijn in de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten door de Raad voor Rechtsbijstand inmiddels deskundigheidseisen voor bijzondere curatoren opgenomen? Zo nee, hoe komt het dat dit onderdeel is vervallen in het uitvoeringsplan voor kinderen in een vechtscheiding?
 

6

Deelt u de mening dat het voor het behartigen van de belangen van een kind nodig is dat de belangenbehartiger over zowel juridische-, gedragsdeskundige- en pedagogische expertise beschikt en dat de toegang tot deze functie daarom niet tot een bestaande beroepsgroep beperkt dient te worden? Hoe wordt gewaarborgd dat degenen die momenteel als bijzonder curator benoemd kunnen worden, beschikken over de noodzakelijke expertise?
 

7

Welke rol krijgen de opleidingen die met betrekking tot de bijzonder curator binnen verschillende beroepsgroepen worden ontwikkeld bij de erkenning als bijzonder curator? Bent u in overleg met instanties als de Medling Academy over registratie van bijzondere curatoren?
 

1) www.kindbehartiger.nl

 

Bron: Tweede Kamer