Belangrijke informatie i.v.m. wijzigingen functie BCJZ

De functie Bijzondere Curator in jeugdzaken is de laatste tijd steeds vaker onderwerp van discussie. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een aparte stichting, Stichting Bijzondere Curator Nederland (Stichting BCN), is opgericht die in samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand wenst te komen tot een nieuw register van Bijzondere Curatoren.

De Stichting BCN heeft sinds kort een aantal kwaliteitseisen opgesteld en heeft een register in voorbereiding genomen dat per 2020 een rol moet gaan vervullen. Een inperkend criterium dat thans wordt gehanteerd is de eis dat de bijzondere curator een academische opleiding moet hebben gevolgd. Het gaat hierbij met name om een WO-juridische opleiding, maar ook sociale wetenschappen zoals psychologie en (ortho)pedagogiek zijn geldig. Wel is er, voor de WO opgeleide én werkzame bijzondere curatoren, een overgangsregeling mogelijk.

Inhoudelijk zijn wij het met de stellingname om alleen WO-opgeleide bijzondere curatoren tot het register toe te laten niet eens. Geredeneerd vanuit het belang van het kind zijn kennis van de ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, methodische gespreksvoering en oog voor het (gezins)systeem nodig om de inbreng van de minderjarige te borgen. Advocaten zullen deze competenties in de regel minder goed benutten dan bijvoorbeeld HBO+ (sociale/ pedagogische) professionals. In een recent overleg hebben wij dit ook kenbaar gemaakt aan de Stichting BCN.

In het rapport van de Klankbordgroep wordt uitgegaan van bijzondere curatoren met een academische opleiding. In de inschrijvingsvoorwaarden voor bijzondere curatoren van de Raad voor Rechtsbijstand wordt dit vereiste ook gesteld. De Stichting zal zich daar de komende tijd aan houden.

Voor de bij Medling/Logavak opgeleide en gekwalificeerde bijzondere curatoren op HBO-niveau die het vak in de praktijk hebben gebracht, geldt de bovengenoemde overgangsmaatregel. Van belang is dat zij zich zo snel mogelijk aanmelden bij de stichting en dat zij een aanbevelingsbrief van de rechtbank, waar zij staan ingeschreven, verkrijgen.

Belangrijk: voor de uitoefening van de functie is het in deze vooralsnog niet nodig om in het BCN-register opgenomen te zijn. Als u als Bijzondere Curator aanspraak wil maken op de door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde benoeming is dat echter wel een vereiste. Voorlopig zal daarom het huidige Medling-register blijven bestaan.

Voorlopige conclusie: indien u zich voor gefinancierde bijstand als bijzondere curator wenst te registreren, maak dan in elk geval gebruik van de mogelijkheid tot opname in het nieuwe register door dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via de stichting. 

Opleiding BCJZ Medling: de opleidingseisen om deel te nemen aan de opleiding BIjzondere Curator in jeugdzaken bij Medling, Logavak Opleidingsgroep, blijven vooralsnog onveranderd. Zie ook de website. Om de competenties eigen te worden is deze opleiding nog steeds een goede keuze.

Hopende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd,

Medling en Medling.academy: Lianne van Lith
Logavak Opleidingsgroep: Paul Roosenstein