Advies Klankbordgroep Bijzondere Curator

De Klankbordgroep Bijzondere Curator heeft eind 2016 een rapport uitgebracht met aanbevelingen over de toekomstige positie en kwaliteiten van de bijzonder curator. De aanbevelingen zijn bedoeld voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Hieronder treft u de aanbevelingen aan. Vanuit Medling is hierover inmiddels een reactie gestuurd aan de klankbordgroep.

AANBEVELINGEN
1. Een daartoe in te zetten stichting stelt zich tot taak het adviseren terzake van zowel
eisen op het gebied van vooropleiding en beroepsachtergrond als kwaliteitseisen
(deskundigheid en vaardigheid) waaraan de bijzondere curator, zowel die ex 1:212
BW, als die ex 1:250 BW, zal hebben te voldoen; toetsing vindt plaats middels
examinering te verzorgen vanuit de Stichting en op de voorwaarden die de Stichting
stelt. De stichting stelt op dit gebied een adviesraad in. In deze Stichting / adviesraad
zullen zoveel mogelijk beroepsorganisaties/-verenigingen vanuit orthopedagogisch,
psychologisch en juridisch veld betrokken worden.

2. Om voor benoeming tot bijzondere curator met vergoeding van werkzaamheden op
kosten van de overheid in aanmerking te komen, dient de bijzondere curator te hebben
voldaan aan de voorwaarden die zullen gelden; om de inschrijving bij de Raad voor
Rechtsbijstand, dan wel de stichting te continueren dient de bijzondere curator te
voldoen aan de door de Stichting gestelde eisen inzake permanente educatie.

3. De registratie van de bijzondere curator die aan alle voorwaarden als omschreven
onder 2. Voldoet, wordt opgedragen aan de Raad voor Rechtsbijstand (eventueel: de
Stichting, ingeval de vergoedingsregeling wijzigt). Opleiding tot bijzondere curator kan
door iedere door de Raad voor Rechtsbijstand/Stichting erkende opleiding worden
verzorgd; de Stichting zal minimale opleidingseisen bekend maken, waarmee de
opleidingsinstituten rekening kunnen houden, met name ter voorbereiding van
kandidaten op het door de Stichting af te nemen examen.

4. De bijzondere curator is in alle gevallen lid van een beroepsvereniging of
beroepsorganisatie (NOvA, NIP, NVO) met een eigen klacht/tuchtrecht waar ouders,
kinderen en/of andere belanghebbenden in een voorkomend geschil de mogelijkheid
hebben een klacht over het optreden van een bijzondere curator in te dienen.

5. De betrokken beroepsverenigingen/organisaties spannen zich in vanuit de leden
voldoende kandidaten te motiveren en waar mogelijk van vooropleiding te voorzien
teneinde zich op het bijzondere curatorschap, opleiding, examinering en inschrijving,
te richten.

6. De rechtspraak zal bevorderen dat de rechtbanken en hoven sonderen aan welke
aantallen bijzondere curatoren behoefte zal zijn, zowel op het gebied van artikel 1:212
BW als 1:250 BW, per regio, waarvan jaarlijks opgave zal worden gedaan aan de
Stichting.

7. De Stichting zal op basis van de informatie van de rechtspraak als bedoeld onder 6.
bekendheid geven aan de gewenste aantallen en op basis daarvan voldoende
gelegenheid bieden tot examinering.

8. De rechtspraak zal in samenspraak met de Stichting en/of Raad voor Rechtsbijstand
voorzien in een overgangsregeling voor de bijzondere curatoren die in de afgelopen
drie jaren met enige regelmaat als zodanig zijn benoemd; deze overgangsregeling
dient er in ieder geval toe te leiden dat binnen een termijn van drie jaren nadat de
nieuwe regeling in werking zal zijn getreden allen die voor de overgangsregeling in
aanmerking komen met goed gevolg het examen kunnen hebben afgelegd en
aansluitend zijn geregistreerd.

9. De Stichting en/of Raad voor de Rechtsbijstand zullen voorzien in een
geschillenregeling in geval tussen een betrokkene (kandidaat –) bijzondere curator en
de Stichting en/of Raad voor Rechtsbijstand een verschil van inzicht ontstaat dat niet
in onderling overleg tot overeenstemming kan worden gebracht.

10. De Stichting en Raad voor Rechtsbijstand zullen bevorderen dat steeds nieuwe
instroom van bijzondere curatoren mogelijk blijft, ook in een statische markt.

 

Download hier het volledige rapport